Obchodní podmínky 
Poučení o zpracování osobních údajů


Jednatel:
Petr Prokeš, Nám. G. Píky 35, Plzeň 326 00
IČ.: 73433632 neplátce DPH (dále jen "dodavatel")

Objednávka zboží a služeb
Seznam zboží na stránkách www.in-designplus.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží je vždy uvedena u každého produktu a bude vždy potvrzena na základě poptávky.
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží a služeb včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
Objednávka zboží je závazná od okamžiku podepsání smlouvy a složením 50% zálohy. Odběratel se zavazuje převzít dílo.
Kupující uskutečněním závazné objednávky zároveň stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Zrušení objednávky
Závaznou objednávku nelze zrušit, jedná se o zakázkovou výrobu. V případě odstoupení od smlouvy odběratelem, přísluší dodavateli stornopoplatek 80% z celkové částky objednávky. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho typu, dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 4 týdnů od závazného potvrzení objednávky, pokud ze závazného potvrzení objednávky nevyplývá lhůta jiná. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Dodání zboží

Osobní odběr je možné provést na kamenné prodejně Galerie Slovany - Dali Interier, Nám. G. Píky 27, Plzeň 326 00
Při osobním odběru platí zákazník za objednané zboží hotově, nebo částku uhradí předem poukázáním na účet dodavatele.
Osobní odběry nejsou nijak zpoplatněny.
Zboží je zákazníkovi v prodejně dodavatele rezervováno po dobu 14ti pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v prodejně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

Převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží.

Přeprava Českou poštou nebo PPL
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží hradí kupující, pokud není uvedeno v rámci zvýhodněných podmínek jinak.
Zboží bude zákazníkovi doručeno do 3 pracovních dnů od expedice zásilky. Zboží může být zaplaceno bankovním převodem předem nebo dobírkou.
Cena dle rozměrů a hmotnosti zboží.
Instalace nebo montáž zboží jsou zpoplatněné služby na přání zákazníka.
Výměna z důvodu doručení nesprávného, poškozeného nebo nekompletního zboží
Kupující musí informovat dodavatele telefonicky nebo e-mailem o zjištěné vadě nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení zboží.
Kupující odešle zboží zpět dodavateli. Vrácené zboží zůstává majetkem kupujícího do doby zaslání nového zboží nebo jiného zboží ve stejné hodnotě.
Poštovné za novou expedici hradí dodavatel.

Reklamace
Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba je 24 měsíců. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat, dodavatel doporučuje zaslat průvodní dopis závady zboží na in.designplus@email.cz, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly dodavateli zaslány budou vráceny odesilateli.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).
V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá vyvozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Na veškeré obchody uskutečněné s dodavatelem se vztahuje platný právní řád České republiky. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.in-designplus.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Poučení o zpracování osobních údajů

V textu se dozvíte zejména:

1. jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2. za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4. po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit.

Zpracováváme tyto osobní údaje:

a) jméno a příjmení,

b) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

c) adresa trvalého pobytu,

d) telefonní číslo, 

e) e-mailová adresa.

Tyto údaje získáváme od Vás při uzavírání smluv.

Údaje, které nám poskytujete, používáme pro účely plnění našich povinností vyplývajících s Vámi uzavřené smlouvy, a to zpravidla ze smlouvy kupní, anebo v rámci provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Vaše údaje zpracováváme dále v souvislosti s plněním našich zákonných povinností či v souvislosti s ochranou našich práv (zejména vymáhání pohledávek). Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat naše Společnost. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat těmto zpracovatelům, kteří jsou zavázáni stejnou mírou ochrany údajů, jakou Vám poskytuje naše Společnost:

a) přepravcům;

b) našim obchodním partnerům

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz ("právo být zapomenut");

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů(www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může být požadována přiměřená úhrada administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních úda

Vaše osobní údaje jsou pod neustálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátou, zničením či zneužitím.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.